Má značka/ochranná známka hodnotu?

Môžeme potvrdiť, že jednoznačne áno. Aj keď si to mnoho podnikov neuvedomuje, ale značka/ochranná známka má aj v rámci slovenských podnikov významnú hodnotu, ktorú je možné stanoviť a ďalej s ňou narábať. To môžeme potvrdiť z mnohých znaleckých posudkov či expertíznych vyjadrení, ktoré sme v praxi realizovali a hodnota slovenských brandov môže dosahovať aj státisíce … Continue Reading

Ako duševné vlastníctvo využívať?

V tomto prípade je otázkou, prečo využívať duševné vlastníctvo. Je jasné, že ak disponujete predmetom duševného vlastníctva, táto skutočnosť sama o sebe nezabezpečí automatické využitie všetkých výhod s tým spojených a rast hodnoty spoločnosti. S duševným vlastníctvom je potrebné neustále pracovať a vedieť ako ho prakticky využívať a chrániť. Okrem základného využitia predmetov duševného vlastníctva ako označovanie tovarov a služieb ochrannou známkou, výrobou … Continue Reading

Prečo využívať duševné vlastníctvo?

Pri odpovedi na túto otázku si pomôžeme mnohokrát opakovaným, ale pravdivým výrokom so znením: „Značka je to, čo ostane keď Vám zhorí firma.“ Pointou tohto výroku je, že nehmotný majetok, môže tvoriť omnoho väčšiu hodnotu, ako všetok ostatný hnuteľný majetok firmy. Ak by vyhorela továreň spoločnosti Apple, samozrejme by to finančne pocítili, no mohli by … Continue Reading

Duševné vlastníctvo

Čo je to duševné vlastníctvo? Duševné vlastníctvo vzniká (najmä) tvorivou duševnou činnosťou človeka, výsledkom ktorej je vznik nehmotného statku. Za nehmotný statok možno považovať aj jednotlivé zložky osobnosti človeka, napr. jeho česť, no tieto nehmotné statky nemožno zaradiť pod pojem duševné vlastníctvo, keďže nemôžu byť predmetom súkromnoprávnych vzťahov (spomínanú česť nie je napr. možné zmluvne … Continue Reading

Ohodnocovanie nehmotného majetku

Medzi najčastejšie dôvody ohodnocovania nehmotného majetku a duševného  vlastníctva patrí: • Nepeňažný vklad nehmotného majetku či duševného vlastníctva do základného kapitálu obchodnej spoločnosti • Ohodnocovanie pre účely účtovnej evidencie • Použitie nehmotného majetku či duševného vlastníctva ako predmet záložného práva • Premena obchodnej spoločnosti • Odpredaj nehmotného majetku či duševného vlastníctva • Nehmotný majetok a … Continue Reading

Funkcie ochrannej známky

Funkcie ochrannej známky.  Hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlišovacia funkcia. V súčasnej dobe, ak  chcete byť úspešný, je jednou z hlavných stratégií odlíšiť sa. K úplnému odlíšeniu nemalým  podielom prispieva práve ochranná známka. Ak spoločnosť dokáže vybudovať silnú značku  a silné povedomie, je to podstatný krok k dosiahnutiu úspechu. Dnes sú to práve mnohé silné … Continue Reading

Charakteristika ochranných známok

Ochranná známka vyjadruje slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované  označenie, ktoré je schopné rozlíšiť výrobky alebo služby, pochádzajúce od rôznych výrobcov  či poskytovateľov služieb a je zapísaná do registra ochranných známok u príslušného patentového alebo známkového úradu. Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach stanovuje podmienky pre tzv.  zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. Podľa tohto zákona č. … Continue Reading

Stavebníctvo a ochranná známka

Stavebníctvo na Slovensku patrí k rozhodujúcim národohospodárskym odvetviam. Jeho podiel na celkovom HDP sa pohybuje za posledné roky na úrovni okolo 7 %. Zamestnáva zhruba 7,5 % ľudí pracujúcich v hospodárstve SR. Slovenské stavebníctvo dosahovalo od vstupu SR do EÚ až do konca roka 2008 mimoriadne dobré výsledky. Globálna finančná a hospodárska kríza sa najvýraznejšie prejavila … Continue Reading