O nás

Spoločnosť inVALUE s.r.o. vznikla spoluprácou odborníkov z oblasti ekonómie, práva, techniky a marketingu za účelom poskytovania komplexných služieb vo sfére duševného vlastníctva a podnikových služieb ako odpoveď na neustále rastúci význam nehmotných aktív na podnikateľskom trhu.

Komplexné služby vo sfére duševného vlastníctva zahŕňajú najmä činnosti od vytvorenia predmetov duševného vlastníctva, ich registrácie, ohodnocovania a ochrany duševného vlastníctva, transferu duševného vlastníctva či samotné využitie predmetov duševného vlastníctva v podnikateľskej činnosti. Súčasťou našich služieb je aj marketing duševného vlastníctva, jeho komercializácia a budovanie hodnoty značky. Okrem služieb v oblasti duševného vlastníctva zabezpečujeme aj služby súvisiace s činnosťou podniku ako účtovné a daňové poradenstvo, transferové oceňovanie, založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach. V spolupráci so znaleckou organizáciou vypracúvame znalecké posudky v oblasti stanovenia hodnoty podniku alebo časti podniku, respektíve jednotlivých zložiek majetku, ohodnocovania duševného vlastníctva, stanovenie primeranej výšky licenčného poplatku či vyčíslenia ušlého zisku a spôsobenej škody. Realizujeme aj komplexné poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja, transferu technológií, inovácií a celkovej stratégie R&D a komercializácie výsledkov výskumu a vývoja.

Cieľom poskytovaných služieb je nárast tržieb, zlepšenie postavenia podniku na trhu, vytvorenie silnej značky a maximalizácia celkovej hodnoty podniku. Poskytovanie našich služieb pritom nie je limitované veľkosťou podniku, ani formou Vášho podnikania.

Pridanou hodnotou, ktorú vieme klientovi poskytnúť, je prepojenie prvkov ekonomického, technického, právneho a marketingového pohľadu na danú problematiku, ktorá už zo svojej podstaty prepojenie týchto oblastí vyžaduje. Takéto spojenie vytvára predpoklady pre komplexné a efektívne riešenia pre Vaše podnikanie a vybudovanie silného postavenia na trhu pre Váš podnik.

<