O nás

Spoločnosť inVALUE s.r.o. vznikla spoluprácou odborníkov z oblasti ekonómie, práva, techniky a marketingu za účelom poskytovania komplexných služieb vo sfére duševného vlastníctva a podnikových služieb ako odpoveď na neustále rastúci význam nehmotných aktív na podnikateľskom trhu.

Komplexné služby vo sfére duševného vlastníctva zahŕňajú najmä činnosti od vytvorenia predmetov duševného vlastníctva, ich registrácie, ohodnocovania a ochrany duševného vlastníctva, transferu duševného vlastníctva či samotné využitie predmetov duševného vlastníctva v podnikateľskej činnosti. Súčasťou našich služieb je aj marketing duševného vlastníctva, jeho komercializácia a budovanie hodnoty značky. Okrem služieb v oblasti duševného vlastníctva zabezpečujeme aj služby súvisiace s činnosťou podniku ako účtovné a daňové poradenstvo, transferové oceňovanie, založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach. V spolupráci so znaleckou organizáciou, znaleckým ústavom a znalcami vypracúvame znalecké posudky v oblasti stanovenia hodnoty podniku alebo časti podniku, respektíve jednotlivých zložiek majetku, ohodnocovania duševného vlastníctva, stanovenie primeranej výšky licenčného poplatku či vyčíslenia ušlého zisku a spôsobenej škody. Realizujeme aj komplexné poradenstvo v oblasti výskumu a vývoja, transferu technológií, inovácií a celkovej stratégie R&D a komercializácie výsledkov výskumu a vývoja.

Cieľom poskytovaných služieb je nárast tržieb, zlepšenie postavenia podniku na trhu, vytvorenie silnej značky a maximalizácia celkovej hodnoty podniku. Poskytovanie našich služieb pritom nie je limitované veľkosťou podniku, ani formou Vášho podnikania.

Spoločnosť inVALUE s.r.o. sa zaoberá aj poradenstvom a konzultačnými službami pre podniky, vedecko-výskumné inštitúcie či univerzity. Medzi hlavné oblasti poradenstva patria služby v oblasti duševného vlastníctva, transferu duševného vlastníctva, ochrany priemyselného vlastníctva, ohodnocovania priemyselného vlastníctva (doménových mien, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, značiek, dizajnov a ostatných predmetov duševného vlastníctva), vyjadrenie všeobecnej hodnoty priemyselného vlastníctva, registrácie predmetov priemyselného vlastníctva (v prípade potreby v spolupráci s patentovým zástupcom prípadne patentovou kanceláriou a advokátskou kanceláriou), odhadu primeranej výšky licenčných poplatkov, licenčných zmlúv a ich nastavenia, komplexná správa predmetov duševného vlastníctva v podniku, ich identifikácia, ohodnotenie a riadenie, komplexnej licenčnej stratégie, rešeršné služby, komplexné stratégie ochrany výsledkov výskumu a vývoja v podobe priemyselných práv, definovania možností ochrany priemyselného vlastníctva ako aj stratégie komercializácie priemyselných práv či komplexný inovačný manažment. Medzi ďalšie služby patria odborné štúdie, expertízy, due dilligence, finančné analýzy, ohodnocovanie podnikov, súčasti podnikov, finančné plánovanie, finančné modelovanie, analýzy, prieskum trhu, forecasting, odborné hodnotenia, ohodnocovanie investičných projektov, v prípade potreby vieme v spolupráci so znaleckou organizáciou zabezpečiť aj znalecké posudky v oblasti priemyselného vlastníctva, valuácie podnikov, súčasti podnikov, ekonómie a manažmentu či stanovenia ušlého zisku.

Pridanou hodnotou, ktorú vieme klientovi poskytnúť, je prepojenie prvkov ekonomického, technického, právneho a marketingového pohľadu na danú problematiku, ktorá už zo svojej podstaty prepojenie týchto oblastí vyžaduje. Takéto spojenie vytvára predpoklady pre komplexné a efektívne riešenia pre Vaše podnikanie a vybudovanie silného postavenia na trhu pre Váš podnik.