Služby

Nižšie uvádzame ilustratívne portfólio poskytovaných služieb spoločnosti inVALUE s.r.o., pričom poskytujeme aj komplexné služby v oblasti priemyselného vlastníctva, poradenské a konzultačné činnosti, podnikové služby:

 • ohodnocovania priemyselného vlastníctva (doménových mien, patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok, značiek, dizajnov a ostatných predmetov duševného vlastníctva),
 • ohodnocovanie podnikov, súčasti podnikov,
 • vyjadrenie všeobecnej hodnoty priemyselného vlastníctva,
 • transfer duševného vlastníctva,
 • ochrana priemyselného vlastníctva,
 • registrácie predmetov priemyselného vlastníctva (v prípade potreby v spolupráci s patentovým zástupcom prípadne patentovou kanceláriou a advokátskou kanceláriou),
 • odhadu primeranej výšky licenčných poplatkov,
 • licenčné zmluvy a ich nastavenie,
 • správa predmetov duševného vlastníctva v podniku, ich identifikácia, ohodnotenie a riadenie,
 • komplexná licenčná stratégia,
 • rešeršné služby,
 • stratégie ochrany výsledkov výskumu a vývoja v podobe priemyselných práv,
 • definovanie možností ochrany priemyselného vlastníctva,
 • stratégie komercializácie priemyselných práv,
 • komplexný inovačný manažment
 • odborné štúdie,
 • expertízy,
 • due dilligence,
 • finančné analýzy,
 • finančné plánovanie, finančné modelovanie, analýzy,
 • prieskum trhu,
 • forecasting,
 • odborné hodnotenia,
 • ohodnocovanie investičných projektov,
 • v prípade potreby vieme v spolupráci so znaleckou organizáciou zabezpečiť aj znalecké posudky v oblasti priemyselného vlastníctva, valuácie podnikov, súčasti podnikov, z oblasti ekonómie a manažmentu či stanovenia ušlého zisku.

Duševné vlastníctvo:

 • komplexné konzultácie v oblasti všetkých predmetov priemyselného a duševného vlastníctva,
 • rešeršné služby na jednotlivé predmety duševného vlastníctva pred spustením procesu registrácie predmetov duševného vlastníctva,
 • registrácia jednotlivých predmetov duševného vlastníctva,
 • vypracovanie odborných štúdií, expertíz, expertných štúdií,
 • vypracovanie posudkov v spolupráci so znaleckou organizáciou,
 • vypracovanie komplexných štúdií a expertíz vo výskumno-vývojovej oblasti, R&D, duševné vlastníctvo, feasibility study, prieskum trhu, štúdie celkového potenciálu trhu, analýzy udržateľnosti, rozvoja, expertízne služby, štúdie posúdenia komplexnej ochrany výskumno-vývojových výstupov, štúdie zamerané na transfer, komercializáciu a ohodnotenie výsledkov výskumu a vývoja.
 • analýza budúceho využitia predmetov duševného vlastníctva a možných rizík,
 • ohodnocovanie duševného vlastníctva a znalecké posudky v oblasti duševného vlastníctva (v spolupráci so znaleckou organizáciou),
 • kvalifikovaný odhad hodnoty duševného vlastníctva,
 • transferové oceňovanie,
 • zastupovanie klientov v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV), Európskym patentovým úradom (EPO), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO, predtým OHIM),
 • právna ochrana predmetov duševného vlastníctva a stanovenie stratégie ochrany, monitorovanie konkurencie,
 • transfer a komercializácia duševného vlastníctva (licenčné zmluvy, franchising, spin-off, návrh primeranej výšky licenčného poplatku),
 • komplexná správa predmetov duševného vlastníctva v podniku, ich identifikácia, ohodnotenie a riadenie,
 • iné služby podľa požiadavky klienta.

Podnikové služby:

 • zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach,
 • účtovníctvo, daňové a účtovné poradenstvo,
 • transferové oceňovanie,
 • v spolupráci so znaleckou organizáciou vypracúvame znalecké posudky v oblasti stanovenia hodnoty podniku alebo časti podniku, respektíve jednotlivých zložiek majetku,
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti podnikového hospodárstva, vedenia podniku, financovania investičných zámerov,
 • vypracovanie podnikateľských plánov, analýza trhu a konkurencie, stratégia rozvoja spoločnosti,
 • finančné analýzy,
 • finančné plánovanie,
 • finančné modelovanie,
 • forecasting,
 • analýzy,
 • expertízne štúdie,
 • nastavenie kontrolingu, reportingu
 • due diligence,
 • správa a vymáhanie pohľadávok,
 • iné služby podľa požiadavky klienta.

Poznámka: Viaceré služby uvedené v ponuke služieb sú poskytované prostredníctvom spolupracujúcich spoločností, znaleckej organizácie, patentovej kancelárie a advokátskej kancelárie. Právny poriadok totiž umožňuje vykonávať určité služby (napr. právne a znalecké) iba subjektom na to oprávneným, združeným v stavovských organizáciách, ktoré sú za účelom poskytovania týchto služieb povinne poistené.