Služby

Služby spoločnosti inVALUE s.r.o. sú prispôsobené individuálnym požiadavkám klienta. Za týmto účelom poskytujeme bezplatné úvodné konzultácie, pri ktorých klient predostrie svoje požiadavky, na základe čoho mu budú poskytnuté konkrétne návrhy riešenia.

Nižšie uvádzame ilustratívne portfólio poskytovaných služieb.

Duševné vlastníctvo:

  • komplexné konzultácie v oblasti všetkých predmetov duševného vlastníctva,
  • rešeršné služby na jednotlivé predmety duševného vlastníctva pred spustením procesu registrácie predmetov duševného vlastníctva,
  • registrácia jednotlivých predmetov duševného vlastníctva,
  • vypracovanie odborných štúdií, expertíz, expertných štúdií,
  • vypracovanie posudkov,
  • vypracovanie komplexných štúdií a expertíz vo výskumno-vývojovej oblasti, R&D, duševné vlastníctvo, feasibility study, prieskum trhu, štúdie celkového potenciálu trhu, analýzy udržateľnosti, rozvoja, expertízne služby, štúdie posúdenia komplexnej ochrany výskumno-vývojových výstupov, štúdie zamerané na transfer, komercializáciu a ohodnotenie výsledkov výskumu a vývoja.
  • analýza budúceho využitia predmetov duševného vlastníctva a možných rizík,
  • ohodnocovanie duševného vlastníctva a znalecké posudky v oblasti duševného vlastníctva, kvalifikovaný odhad hodnoty duševného vlastníctva,
  • transferové oceňovanie,
  • zastupovanie klientov v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV), Európskym patentovým úradom (EPO), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO, predtým OHIM),
  • právna ochrana predmetov duševného vlastníctva a stanovenie stratégie ochrany, monitorovanie konkurencie,
  • transfer a komercializácia duševného vlastníctva (licenčné zmluvy, franchising, spin-off, návrh primeranej výšky licenčného poplatku),
  • komplexná správa predmetov duševného vlastníctva v podniku, ich identifikácia, ohodnotenie a riadenie,
  • iné služby podľa požiadavky klienta.

Budovanie značky a marketingové služby:

  • tvorba značiek (branding) a rebranding,
  • tvorba obchodného mena, loga a positioning,
  • budovanie poznateľnosti značky (brand building), budovanie dobrého mena spoločnosti,
  • vypracovanie a príprava reklamných kampaní,
  • online marketing a reklama,
  • tvorba webových stránok,
  • iné služby podľa požiadavky klienta.

Podnikové služby:

  • zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach,
  • vedenie účtovníctva, daňové a účtovné poradenstvo,
  • transferové oceňovanie,
  • v spolupráci so znaleckou organizáciou vypracúvame znalecké posudky v oblasti stanovenia hodnoty podniku alebo časti podniku, respektíve jednotlivých zložiek majetku,
  • konzultácie a poradenstvo v oblasti podnikového hospodárstva, vedenia podniku, financovania investičných zámerov,
  • vypracovanie podnikateľských plánov, analýza trhu a konkurencie, stratégia rozvoja spoločnosti,
  • finančné analýzy,
  • due diligence,
  • správa a vymáhanie pohľadávok,
  • iné služby podľa požiadavky klienta.

 

 

Poznámka: Niektoré služby uvedené v ponuke služieb sú poskytované prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie a znaleckej organizácie, ktoré sú personálne prepojené so spoločnosťou inVALUE s.r.o.. Právny poriadok totiž umožňuje vykonávať určité služby (napr. právne a znalecké) iba subjektom na to oprávneným, združeným v stavovských organizáciách, ktoré sú za účelom poskytovania týchto služieb povinne poistené.

<