Služby

Nižšie uvádzame ilustratívne portfólio poskytovaných služieb spoločnosti inVALUE s.r.o. :

Duševné vlastníctvo:

 • komplexné konzultácie v oblasti všetkých predmetov priemyselného a duševného vlastníctva,
 • rešeršné služby na jednotlivé predmety duševného vlastníctva pred spustením procesu registrácie predmetov duševného vlastníctva,
 • registrácia jednotlivých predmetov duševného vlastníctva,
 • vypracovanie odborných štúdií, expertíz, expertných štúdií,
 • vypracovanie posudkov v spolupráci so znaleckou organizáciou,
 • vypracovanie komplexných štúdií a expertíz vo výskumno-vývojovej oblasti, R&D, duševné vlastníctvo, feasibility study, prieskum trhu, štúdie celkového potenciálu trhu, analýzy udržateľnosti, rozvoja, expertízne služby, štúdie posúdenia komplexnej ochrany výskumno-vývojových výstupov, štúdie zamerané na transfer, komercializáciu a ohodnotenie výsledkov výskumu a vývoja.
 • analýza budúceho využitia predmetov duševného vlastníctva a možných rizík,
 • ohodnocovanie duševného vlastníctva a znalecké posudky v oblasti duševného vlastníctva (v spolupráci so znaleckou organizáciou),
 • kvalifikovaný odhad hodnoty duševného vlastníctva,
 • transferové oceňovanie,
 • zastupovanie klientov v konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR (ÚPV), Európskym patentovým úradom (EPO), Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO) a pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO, predtým OHIM),
 • právna ochrana predmetov duševného vlastníctva a stanovenie stratégie ochrany, monitorovanie konkurencie,
 • transfer a komercializácia duševného vlastníctva (licenčné zmluvy, franchising, spin-off, návrh primeranej výšky licenčného poplatku),
 • komplexná správa predmetov duševného vlastníctva v podniku, ich identifikácia, ohodnotenie a riadenie,
 • iné služby podľa požiadavky klienta.

Budovanie značky a marketingové služby:

 • tvorba značiek (branding) a rebranding,
 • tvorba obchodného mena, loga a positioning,
 • budovanie poznateľnosti značky (brand building), budovanie dobrého mena spoločnosti,
 • vypracovanie a príprava reklamných kampaní,
 • online marketing a reklama,
 • tvorba webových stránok,
 • iné služby podľa požiadavky klienta.

Podnikové služby:

 • zakladanie a zmeny v obchodných spoločnostiach,
 • účtovníctvo, daňové a účtovné poradenstvo,
 • transferové oceňovanie,
 • v spolupráci so znaleckou organizáciou vypracúvame znalecké posudky v oblasti stanovenia hodnoty podniku alebo časti podniku, respektíve jednotlivých zložiek majetku,
 • konzultácie a poradenstvo v oblasti podnikového hospodárstva, vedenia podniku, financovania investičných zámerov,
 • vypracovanie podnikateľských plánov, analýza trhu a konkurencie, stratégia rozvoja spoločnosti,
 • finančné analýzy,
 • finančné plánovanie,
 • finančné modelovanie,
 • forecasting,
 • analýzy,
 • expertízne štúdie,
 • nastavenie kontrolingu, reportingu
 • due diligence,
 • správa a vymáhanie pohľadávok,
 • iné služby podľa požiadavky klienta.

 

 

Poznámka: Niektoré služby uvedené v ponuke služieb sú poskytované prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie a znaleckej organizácie. Právny poriadok totiž umožňuje vykonávať určité služby (napr. právne a znalecké) iba subjektom na to oprávneným, združeným v stavovských organizáciách, ktoré sú za účelom poskytovania týchto služieb povinne poistené.

<