inVALUE

VALUÁCIE I DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

O nás

Spoločnosť inVALUE s.r.o. vznikla za účelom poskytovania komplexných expertných služieb v oblasti ohodnocovania podnikov a nehmotných aktív. Špecializuje sa na valuáciu nehmotného majetku a duševného vlastníctva. Zameriava sa na korporátnu oblasť, stanovenie hodnoty podniku so špecializáciou na stanovenie hodnoty duševného vlastníctva a nehmotných aktív v podobe značiek, ochranných známok, patentov, softvéru, know-how, receptúry, obchodného tajomstva, domén, databáz, úžitkových vzorov, dizajnov, zákazníckeho kmeňu, zamestnaneckých vynálezov, synergií, algoritmov, autorského práva či stanovenia primeranej výšky licenčného poplatku. Je odpoveďou na neustále rastúci význam nehmotných aktív na podnikateľskom trhu, kde podľa posledných štúdií tvoria nehmotné aktíva až 90 % celkovej hodnoty podnikov, pričom práve táto hodnota je častokrát skrytou – doteraz neodomknutou hodnotou mnohých podnikov. Motívom jej založenia boli vedecko-výskumné skúsenosti z pôsobenia v Slovenskej republike ako aj zo zahraničia a v prvom rade znalecké skúsenosti jej zakladateľa konfrontované s praxou. Služby spoločnosti inVALUE a ich kvalita sú garantované zakladateľom spoločnosti – znalcom Ing. Jánom Havierom, PhD., jeho nadobudnutými odbornými vedomosťami, odbornými publikáciami a článkami, výskumom, zahraničnou monografiou, skúsenosťami a neustálym dôrazom na znalosti a najnovšie postupy v oblasti valuácie nehmotného majetku či podnikov v súlade s platnou legislatívou. Ján Havier realizoval v oblasti valuácií, podnikov, duševného vlastníctva či nehmotných aktív rôzne expertízne a znalecké úkony, kde okrem bežných valuácií v najväčších slovenských aj zahraničných podnikoch realizoval tak rôznorodé znalecké posudky, ako sú patentom chránené lieky spoločnosti Bayer v oblasti farmaceutického priemyslu, expertízna štúdia IP Finance and Valuation pre WIPO (World Intellectual Property Organization) so zameraním na odomknutie skrytej hodnoty nehmotných aktív až po najsilnejšiu či najrozpoznateľnejšiu značku na svete – olympijské kruhy a olympijskú symboliku Olympijského výboru. Bolo dokázané, že výsledky práce obstoja aj pri kontrole zo strany daňových úradov či v súdnych sporoch.

Ako jediná spoločnosť na Slovensku so špecializáciou na oceňovanie a valuáciu duševného vlastníctva a nehmotných aktív na trhovom základe si za posledné roky vybudovala pevnú základňu klientov a získala neoceniteľné pracovné skúsenosti. Naše hlavné odborné oblasti spadajú do piatich základných kategórií: ohodnocovanie nehmotných aktív; oceňovanie podnikov a časti podnikov; licencovanie, licenčné stratégie a stanovenie primeranej výšky licenčného poplatku; znalecké a expertízne služby pri súdnych sporoch/služby súdnych znalcov/stanovenie škody a ušlého zisku; valuačné služby pri transakciách, prevodoch, fúziách, splynutiach a ďalších podnikových a daňových účeloch. 

Podstatou činnosti spoločnosti inVALUE je odomknúť obrovskú, doteraz skrytú hodnotu nehmotných aktív a maximalizovať tak celkovú hodnotu podniku ako aj hodnotu značky a ďalších nehmotných aktív. 

Služby

Duševné vlastníctvo

OHODNOCOVANIE
OCHRANA
TRANSFER
KOMERCIALIZÁCIA

ZNALECTVO

OHODNOTENIE PODNIKOV
ZNALECKÉ POSUDKY
FINANČNÁ ANALÝZA
UŠLÝ ZISK

Podnikové služby

VALUÁCIA ZNAČKY
LICENČNÝ POPLATOK
FINANCOVANIE
INOVAČNÉ PORADENSTVO

Blog

Má značka/ochranná známka hodnotu?

Môžeme potvrdiť, že jednoznačne áno. Aj keď si to mnoho podnikov neuvedomuje, ale značka/ochranná známka má aj v rámci slovenských…

Ako duševné vlastníctvo využívať?

V tomto prípade je otázkou, prečo využívať duševné vlastníctvo. Je jasné, že ak disponujete predmetom duševného vlastníctva, táto skutočnosť sama o sebe…

Duševné vlastníctvo

Čo je to duševné vlastníctvo? Duševné vlastníctvo vzniká (najmä) tvorivou duševnou činnosťou človeka, výsledkom ktorej je vznik nehmotného statku. Za…

Ohodnocovanie nehmotného majetku

Medzi najčastejšie dôvody ohodnocovania nehmotného majetku a duševného  vlastníctva patrí: • Nepeňažný vklad nehmotného majetku či duševného vlastníctva do základného…

Funkcie ochrannej známky

Funkcie ochrannej známky.  Hlavnou funkciou ochrannej známky je rozlišovacia funkcia. V súčasnej dobe, ak  chcete byť úspešný, je jednou z…

Charakteristika ochranných známok

Ochranná známka vyjadruje slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované  označenie, ktoré je schopné rozlíšiť výrobky alebo služby, pochádzajúce od rôznych výrobcov…

Stavebníctvo a ochranná známka

Stavebníctvo na Slovensku patrí k rozhodujúcim národohospodárskym odvetviam. Jeho podiel na celkovom HDP sa pohybuje za posledné roky na úrovni…

Kontakt

Kontaktné informácie

+421902503626
havier@invalue.sk ; znalec@havier.sk
inVALUE s.r.o.
Námestie sv. Anny 20C/7269
Trenčín, 911 01
Slovenská republika