Duševné vlastníctvo

Čo je to duševné vlastníctvo?

Duševné vlastníctvo vzniká (najmä) tvorivou duševnou činnosťou človeka, výsledkom ktorej je vznik nehmotného statku. Za nehmotný statok možno považovať aj jednotlivé zložky osobnosti človeka, napr. jeho česť, no tieto nehmotné statky nemožno zaradiť pod pojem duševné vlastníctvo, keďže nemôžu byť predmetom súkromnoprávnych vzťahov (spomínanú česť nie je napr. možné zmluvne previesť na iného)  a nie sú tak využiteľné pre podnikateľské alebo iné podobné účely.

Možnosť byť predmetom súkromnoprávnych vzťahov je teda prvým kritériom, ktoré je potrebné splniť, aby mohol byť nehmotný statok súčasne aj predmetom duševného vlastníctva. Predmety duševného vlastníctva rovnako musia mať určitú majetkovú hodnotu, z čoho vyplýva, že ich možno ohodnotiť a vyjadriť ich všeobecnú hodnotu. Nevyhnutným prvkom je zároveň prítomnosť tvorivej duševnej činnosti (neplatí napr. ochrannej známke), ktorá však musí byť vyjadrená v podobe vnímateľnej ľudskými zmyslami. Ďalej musí byť prítomná aj potencionálna ubikvita (všadeprítomnosť), čo znamená, že predmety duševného vlastníctva nie sú viazané na hmotný substrát na ktorom sú zobrazené, a môžu tak byť predmetom právnych vzťahov kdekoľvek na svete v neobmedzenom čase a priestore.

Systematicky sa jednotlivé predmety duševného vlastníctva delia na priemyselné práva a práva obdobné priemyselným právam a na autorské práva a práva príbuzné autorským právam.

Priemyselné práva sa ďalej delia na priemyselné práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti (patenty, dizajny, úžitkové vzory, etc.) a priemyselné práva na označenie (ochranné známky, označenie pôvodu, zemepisné označenia, etc.).

Práva obdobné priemyselným právam sa delia na práva obdobné priemyselným právam na výsledky tvorivej duševnej činnosti (zlepšovateľské právo, nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia ľudí, know how, etc.) a na práva obdobné priemyselným právam na označenie (logo, domény, etc.).

Autorské práva sa delia na autorské právo, právo výkonných umelcov a právo výrobcov zvukových a zvukovo – obrazových umelcov (práva príbuzné autorskému právu) a právo vysielateľov (práva súvisiace s autorským právom).

 

 

    Leave a Comment