Je hodnota brandu a celkovo nehmotného majetku dôležitá?

Stanovenie hodnoty značky, nehmotných aktív a priemyselného vlastníctva nie je jednoduché, možno aj preto nám táto oblasť učarovala a už viac ako desať rokov sa jej intenzívne venujeme – články, monografie, publikácie, znalecké posudky, expertízne vyjadrenia, prednášky, školenia, poradenstvo a mnoho ďalšieho. Na druhú stranu musíme povedať, že je to napriek značnej náročnosti, jeden z našich najobľúbenejších znaleckých a vôbec valuačných úkonov. Ale prečo teda venovať práve značke, know-how a nehmotným aktívam a ich hodnote pozornosť? Nežijeme už dobu, kde disponovanie hmotným majetkom automaticky prináša úspech na trhu. V dnešnej znalostnej ekonomike sa práve nehmotné aktíva stali tými rozdielovými aktívami, ktoré prinášajú úspech na trhu, unikátnosť, odlíšenie, novosť či obrovskú konkurenčnú výhodu a častokrát aj monopolné či dominantné postavenie v určitej oblasti. Nehmotné aktíva v podobe značiek chránenými ochrannými známkami, patentov, softvérov, know-how, úžitkových vzorov, obchodných tajomstiev, dizajnov, receptúr, domén, zákazníckych kmeňov, synergií, algoritmov, autorských práv či iných predmetov duševného vlastníctva a nehmotných aktív sa stali tými najhodnotnejšími aktívami podniku. To preukazuje aj štúdia Ocean Tomo, ktorá analyzuje pomer trhovej hodnoty nehmotných aktív na trhovej hodnote podnikov v indexe S&P 500. Z grafu (zdroj: Study Ocean Tomo a part of J. S. HELD) je zrejmé, že v 70-tych rokoch minulého storočia dominovali hodnote podnikov v indexe S&P 500 hmotné aktíva, avšak táto doba je nenávratne preč. Súčasnosť popretkávaná technológiami, novými vynálezmi, konektivitou, neustálymi inováciami je taká, že až 90 % hodnoty podnikov z indexu S&P 500 tvoria nehmotné aktíva a duševné vlastníctvo. Index zahŕňa 500 vedúcich spoločností a pokrýva zhruba 80 % dostupnej trhovej kapitalizácie. Ak teda platí, že nehmotné aktíva tvoria až 90 % hodnoty podnikov, sú to hlavné generátory hodnoty podniku a je nevyhnutné im venovať náležitú pozornosť nielen z pohľadu ochrany, ale aj z pohľadu monetizácie, business modelu, stratégie, komercializácie a v prvom rade poznania ich hodnoty a narábania s touto hodnotou. Nehovoriac o tom, že táto hodnota je z veľkej miery skrytou hodnotou a je potrebné ju odomknúť. Ako? Začiatok je identifikácia nehmotných aktív a následná valuácia. Nehovorím, že automaticky každý podnik na Slovensku musí mať nevyhnutne 90% zo svojej hodnoty viazanú na hodnotu značky, duševného vlastníctva a nehmotného majetku ako v indexe S&P 500, ale jednoznačne je to dominantná hodnota mnohých podnikov, ktorá je z veľkej väčšiny skrytá. Pre podnik je nevyhnutné túto hodnotu odomknúť, poznať a evidovať, keďže tvoria gro hodnoty celého podniku.
#valuation#znaleckýposudok#brandvalue#valuationoftrademark#unlockvalue#hodnotaznačky#valuationservices#IPFinanceandValuation#intangibles#unlockIPvalue#stanoveniehodnotyznačky#intangibleassets