Prečo využívať duševné vlastníctvo?

Pri odpovedi na túto otázku si pomôžeme mnohokrát opakovaným, ale pravdivým výrokom so znením: „Značka je to, čo ostane keď Vám zhorí firma.“ Pointou tohto výroku je, že nehmotný majetok, môže tvoriť omnoho väčšiu hodnotu, ako všetok ostatný hnuteľný majetok firmy.

Ak by vyhorela továreň spoločnosti Apple, samozrejme by to finančne pocítili, no mohli by kľudne spávať s vedomím, že ich značka je notoricky známa a zákazníci si ju budú kupovať aj naďalej, čo spôsobené škody časom vynahradí a spoločnosť bude ďalej generovať zisk. Ak by ale podnikateľ, ktorého takéto nešťastie postihlo, nemal ukrytú hodnotu v nehmotnom majetku spoločnosti – mohlo by to pre neho znamenať definitívny koniec.

Duševné vlastníctvo netvoria len práva na označenie spojené najmä s vizuálnou identitou firmy, ale aj iné priemyselné práva. Nesmierny význam majú v tomto ohľade hlavne patenty, na podklade ktorých možno získať monopol na využívanie nových, priemyselne využiteľných vynálezov z oblasti techniky. Majiteľ patentu tak získava pred svojou konkurenciou obrovskú výhodu, keďže v prípade udelenia patentu nie je možné patentované riešenie v určitom územnom rozsahu bez súhlasu majiteľa používať.

Odpoveď na položenú otázku teda je, že praktické využívanie predmetov duševného vlastníctva poskytuje výraznú konkurenčnú výhodu a možnosť jeho komerčného využitia, čo spoločne pomáha vytvoriť spoločnosť s trvalou hodnotou, ktorá je integrovaná najmä v jej nehmotnom majetku.

    Leave a Comment