Štúdia IP Finance and Valuation pre WIPO – World Intellectual Property Organization

Sme radi, že sa nám v minulom roku napriek značnej pracovnej zaneprázdnenosti podarilo dokončiť štúdiu pre Svetovú organizáciu duševného vlastníctva WIPO, ktorá síce ešte nebola publikovaná, ale článok ohľadom hodnoty nehmotného majetku a duševného vlastníctva bol publikovaný aj v časopise SOPK – Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Na Slovensku z celkového počtu fyzických a právnických osôb podnikateľov účtujúcich v jednoduchom a podvojnom účtovníctve k 31.12.2021 bolo len 3,9 % účtovných jednotiek, ktoré vo svojich účtovných závierkach evidovali nenulovú hodnotu dlhodobého nehmotného majetku. Aj to je informácia, ktorá dokumentuje výraznú absenciu hodnoty nehmotných aktív medzi slovenskými podnikmi, pričom aj samotné zaevidované nehmotné aktíva sú zväčša významne podhodnotené na úrovni nákladov. To je v rozpore s výnosovými metódami valuácie nehmotných aktív, ktoré vychádzajú z výnosového potenciálu duševného vlastníctva. To vo finále môže spôsobovať v mnohých spoločnostiach významne nižšiu účtovnú hodnotu podniku, ktorá je tak výrazne podhodnotená oproti trhovej hodnote podniku respektíve všeobecnej hodnote podniku. Absenciu tejto významnej hodnoty je možné zaevidovať práve kvalifikovaným stanovením všeobecnej hodnoty duševného vlastníctva či nehmotných aktív a to znaleckým posudkom alebo expertíznym vyjadrením. Preto neváhajte, budujte a maximalizujte hodnotu svojho podniku a obráťte sa na nás, my Vám pomôžeme odomknúť doteraz skrytú obrovskú hodnotu nehmotných aktív. Sme potešení, že WIPO si túto tému zobralo za svoju a podniká podstatné kroky k výraznejšiemu využívaniu obrovskej skrytej hodnoty v podobe nehmotných aktív (IA) a duševného vlastníctva (IP) a to či už z pohľadu hodnoty týchto aktív ako aj v kontexte získavania financovania a použitia IP/IA ako záložného práva. Rovnako nás teší, že napriek mnohým pracovným povinnostiam aj svojou troškou sme prispeli k tejto celosvetovo veľmi aktuálnej téme, kde sme spracovali štúdiu Slovakia Country Report on IP Finance v rámci ktorej sme prispeli vedomosťami, pohľadmi a skúsenosťami z oblasti valuácie IA/IP, ale aj širším prieskumom akceptácie IA/IP ako kolaterálu. Výzvy v tejto oblasti vnímame už dlhodobo a sú obrovské, preto sa tešíme tejto iniciatíve zo strany WIPO a veríme, že bude úspešná. Zvlášť v krajinách, ako je Slovensko je významný priestor na odomknutie tejto obrovskej takmer skrytej hodnoty nehmotných aktív.

valuacia IP

valuationmethods #iprights #intellectualproperty #value #IPvaluation #businessvaluation #intangibleassets