Ohodnocovanie nehmotného majetku

Medzi najčastejšie dôvody ohodnocovania nehmotného majetku a duševného  vlastníctva patrí: • Nepeňažný vklad nehmotného majetku či duševného vlastníctva do základného kapitálu obchodnej spoločnosti • Ohodnocovanie pre účely účtovnej evidencie • Použitie nehmotného majetku či duševného vlastníctva ako predmet záložného práva • Premena obchodnej spoločnosti • Odpredaj nehmotného majetku či duševného vlastníctva • Nehmotný majetok a … Continue Reading

Charakteristika ochranných známok

Ochranná známka vyjadruje slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované  označenie, ktoré je schopné rozlíšiť výrobky alebo služby, pochádzajúce od rôznych výrobcov  či poskytovateľov služieb a je zapísaná do registra ochranných známok u príslušného patentového alebo známkového úradu. Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach stanovuje podmienky pre tzv.  zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. Podľa tohto zákona č. … Continue Reading

Stavebníctvo a ochranná známka

Stavebníctvo na Slovensku patrí k rozhodujúcim národohospodárskym odvetviam. Jeho podiel na celkovom HDP sa pohybuje za posledné roky na úrovni okolo 7 %. Zamestnáva zhruba 7,5 % ľudí pracujúcich v hospodárstve SR. Slovenské stavebníctvo dosahovalo od vstupu SR do EÚ až do konca roka 2008 mimoriadne dobré výsledky. Globálna finančná a hospodárska kríza sa najvýraznejšie prejavila … Continue Reading