Ako duševné vlastníctvo využívať?

V tomto prípade je otázkou, prečo využívať duševné vlastníctvo. Je jasné, že ak disponujete predmetom duševného vlastníctva, táto skutočnosť sama o sebe nezabezpečí automatické využitie všetkých výhod s tým spojených a rast hodnoty spoločnosti. S duševným vlastníctvom je potrebné neustále pracovať a vedieť ako ho prakticky využívať a chrániť.

Okrem základného využitia predmetov duševného vlastníctva ako označovanie tovarov a služieb ochrannou známkou, výrobou nových výrobkov na základe udeleného patentu atď., je možné využívať predmety duševného vlastníctva aj inými spôsobmi, z ktorých taktiež možno komerčne ťažiť a zvyšovať hodnotu spoločnosti.

Majiteľ predmetu duševného vlastníctva môže na jeho používanie udeliť licenciu inému subjektu, pričom v prípade ak sa systematicky budovala hodnota tohto predmetu, licenčné poplatky môžu dosahovať zaujímavú výšku.

Rovnako sú už bežne využívané aj franšízové zmluvy, kde je nadobúdateľovi franšízy umožnené využiť dohodnutý rozsah (nielen) nehmotného majetku poskytovateľa. Na tomto princípe fungujú napr. reťazce rýchleho občerstvenia McDonald´s. Predmety duševného vlastníctva tiež majú svoju hodnotu, ktorú možno vyjadriť a ohodnotiť, a tento predmet potom použiť ako vklad do základného imania spoločnosti, čím sa zvýši jej hodnota.

    Leave a Comment