Ohodnocovanie nehmotného majetku

Medzi najčastejšie dôvody ohodnocovania nehmotného majetku a duševného  vlastníctva patrí:

• Nepeňažný vklad nehmotného majetku či duševného vlastníctva do základného kapitálu obchodnej spoločnosti
• Ohodnocovanie pre účely účtovnej evidencie
• Použitie nehmotného majetku či duševného vlastníctva ako predmet záložného práva
• Premena obchodnej spoločnosti
• Odpredaj nehmotného majetku či duševného vlastníctva
• Nehmotný majetok a duševné vlastníctvo podniku v prípade konkurzu alebo likvidácie
•Vysporiadanie dedičstva
• Majitelia práv často chcú poznať hodnotu svojho majetku a to len ako vstupnú informáciu pre rôzne plánované obchodné jednania.

 

 

    Leave a Comment