Charakteristika ochranných známok

Ochranná známka vyjadruje slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované  označenie, ktoré je schopné rozlíšiť výrobky alebo služby, pochádzajúce od rôznych výrobcov  či poskytovateľov služieb a je zapísaná do registra ochranných známok u príslušného patentového alebo známkového úradu.

Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach stanovuje podmienky pre tzv.  zápisnú spôsobilosť ochrannej známky. Podľa tohto zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných  známkach je ochrannou známkou slovné, obrazové, priestorové alebo kombinované označenie, ktoré je spôsobilé odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo  služieb inej osoby. Zákon zároveň podrobne špecifikuje výluky označení zo zápisu a  označenia, ktoré nemôžu byť ochrannou známkou. Ide napríklad o označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, označenia obsahujúce názvy štátov, označenia druhu výrobkov  alebo služieb, všeobecne známe zemepisné označenia, klamlivé označenia, označenia zhodné  s ochrannou známkou zapísanou pre inú osobu pre zhodné tovary alebo služby. Žiadosť o  zápis ochrannej známky môže podať akákoľvek právnická alebo fyzická osoba. Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky ochrannej známky. Na  žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa úrad platnosť zápisu ochrannej
známky obnoví, po zaplatení správneho poplatku, na ďalších 10 rokov. (2)

 

(2) Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov 

 

    Leave a Comment