Služby

Cieľom služieb spoločnosti inVALUE je odomknúť obrovskú, doteraz skrytú hodnotu nehmotných aktív a duševného vlastníctva a maximalizovať tak celkovú hodnotu podniku ako aj hodnotu značky a ďalších nehmotných aktív.

Komplexné expertné služby a poradenstvo vo sfére valuácie nehmotných aktív a duševného vlastníctva zahŕňajú najmä identifikáciu nehmotných aktív, ohodnocovania duševného vlastníctva, stanovenie hodnoty značky/brandu, ocenenie ochrannej známky, konzultácie a poradenstvo ochrany nehmotných aktív, transferu duševného vlastníctva až po samotné využitie predmetov duševného vlastníctva v podnikateľskej činnosti vo väzbe na ich hodnotu, business model a podnikovú stratégiu. Spoločnosť inVALUE sa zameriava na valuáciu všetkých nehmotných aktív a duševného vlastníctva, pričom naše hlavné odborné oblasti spadajú do kategórií v oblasti financovania, M&A, predaja, investícií, financovania, súdnych sporov, daňových účelov a licencovania, pri transakciách, prevodoch, splynutiach a ďalších podnikových účeloch ako aj pri odomknutí obrovskej skrytej hodnoty nehmotných aktív. Okrem toho sa spoločnosť inVALUE zameriava na stanovenie hodnoty podniku ako celku alebo jeho časti, resp. jednotlivých zložiek majetku so zameraním na hodnotu nehmotného majetku, ohodnocovania duševného vlastníctva, stanovenia primeranej výšky licenčného poplatku či vyčíslenia ušlého zisku a spôsobenej škody, bezdôvodného obohatenia, nemajetkovej ujmy, výpočtu primeranej odmeny zamestnaneckého vynálezu či komplexnej licenčnej stratégie ako aj tvorbou holdingových štruktúr s dominantným postavením nehmotného majetku. Taktiež realizujeme komplexné poradenstvo v oblasti transferu technológií, inovácií a celkovej stratégie R&D a komercializácie. Nižšie uvádzame ilustratívne portfólio poskytovaných služieb spoločnosti inVALUE s.r.o., pričom poskytujeme aj komplexné služby v oblasti priemyselného vlastníctva, poradenské a konzultačné činnosti, finančno-ekonomické poradenstvo, komplexný inovačný manažment, podnikové služby:

 • ohodnocovanie priemyselného vlastníctva, duševného vlastníctva (IP) a nehmotných aktív (IA) (značky, ochranné známky, patenty, softvér, know-how, receptúry, obchodné tajomstvo, domény, databázy, úžitkové vzory, dizajny, zákaznícky kmeň, zamestnanecké vynálezy a primeranú výšku odmien v rámci zamestnaneckého vynálezu, synergie, algoritmy, autorské právo a ostatných predmetov IA a IP), znalecký posudok v spolupráci so znalcom,
 • ocenenie značiek, valuácie brandu,
 • stanovenie všeobecnej hodnoty predmetov priemyselného vlastníctva, duševného vlastníctva, nehmotných aktív pre účely fúzií, akvizícií, splynutí či iných prevodov a transakcií
 • expertízne vyjadrenia, valuácie a znalecké posudky pre daňové účely,
 • expertízne vyjadrenia, znalecké posudky a znalecké úkony pre súdne spory,
 • posúdenie zhodnosti a zameniteľnosti,
 • odhad výšky licenčných poplatkov, stanovenie primeranej výšky licenčných poplatkov znaleckým posudkov v súčinnosti so znalcom,
 • určenie, či konkrétny výrobok alebo technické riešenie patrí do rozsahu ochrany vyplývajúcej z patentu, úžitkového vzoru alebo dizajnu,
 • v spolupráci so znalcom/znaleckým ústavom/znaleckou organizáciou zabezpečiť znalecké posudky v oblasti priemyselného vlastníctva, valuácie podnikov, súčasti podnikov, z oblasti ekonómie a manažmentu, kontrolingu, financií,
 • ohodnocovanie podnikov, súčasti podnikov, vypracovanie expertíznych vyjadrení, znaleckých posudkov v spolupráci so znalcom/znaleckým ústavom/znaleckou organizáciou vypracúvame znalecké posudky v oblasti stanovenia hodnoty podniku alebo časti podniku,
 • znalecký posudok – vyjadrenie všeobecnej hodnoty priemyselného vlastníctva, duševného vlastníctva, nehmotných aktív
 • stanovenie ušlého zisku, vyčíslenie škody, kvalifikovaný odhad hodnoty duševného vlastníctva,
 • transfer duševného vlastníctva, monetizácia IP, IA
 • správa predmetov duševného vlastníctva v podniku, ich identifikácia, ohodnotenie a riadenie,
 • komplexná licenčná stratégia, rešeršné služby,
 • stratégie ochrany výsledkov výskumu a vývoja v podobe priemyselných práv,
 • poradenstvo možností ochrany priemyselného vlastníctva, komplexné konzultácie v oblasti všetkých predmetov duševného vlastníctva (IP) a nehmotných aktív (IA)
 • stratégie komercializácie duševného vlastníctva, analýza budúceho využitia predmetov duševného vlastníctva a možných rizík
 • komplexný inovačný manažment, vplyv IP/IA na business model, licenčné stratégie, rastové stratégie, škálovanie
 • odborné štúdie, expertízy, expertízne štúdie,
 • due dilligence,
 • forecasting, finančné analýzy,
 • finančné plánovanie, finančné modelovanie, analýzy, prieskum trhu,
 • odborné hodnotenia, expertízne vyjadrenia
 • financovanie podniku – konzultácie a poradenstvo v oblasti podnikového hospodárstva, vedenia podniku, financovania investičných zámerov,
 • vypracovanie podnikateľských plánov, analýza trhu a konkurencie, stratégia rozvoja spoločnosti,
 • registrácie predmetov priemyselného vlastníctva (v prípade potreby v spolupráci s patentovým zástupcom prípadne patentovou kanceláriou a advokátskou kanceláriou), licenčné zmluvy, franchising, spin-off, scale-up
 • komplexná správa predmetov duševného vlastníctva v podniku, ich identifikácia, valuácia a riadenie.
 • vypracovanie komplexných štúdií a expertíz vo výskumno-vývojovej oblasti (R&D) s dôrazom na duševné vlastníctvo, feasibility study, štúdie celkového potenciálu trhu, analýzy udržateľnosti, rozvoja, expertízne služby, štúdie posúdenia komplexnej ochrany výskumno-vývojových výstupov, štúdie zamerané na transfer, komercializáciu a ohodnotenie výsledkov výskumu a vývoja.

Na dnešnom konkurenčnom trhu uspejú len inovatívne a unikátne podniky, preto sa inteligentné spoločnosti – od najväčších firiem až po začínajúce podniky – spoliehajú na inovácie, ktoré ich udržujú o krok vpred. Potrebujú efektívne využívať znalosti, know-how, technológie, obchodné tajomstvá, patenty, ochranné známky, softvér a autorské práva, ktoré sú rozhodujúce pre ich úspech na trhu. Cieľom našich poskytovaných služieb je nárast tržieb, zlepšenie konkurencieschopnosti a postavenia podniku na trhu a posilnenie konkurenčných výhod na trhu. Naše skúseností na pomedzí podnikania, technológií, stratégií, financií a duševného vlastníctva poskytujú jedinečný komplexný pohľad. Pomôžeme Vám uspieť a máme hlboké skúsenosti s vývojom víťazných stratégií a realizáciou transakcií. Prinášame kombináciu odborných znalostí v oblasti oceňovania, znalostí trhu, inovatívnych prístupov, pričom naše valuácie sú podložené faktami, výskumom, analytickými metodikami a znalosťami.

Poznámka: Viaceré služby uvedené v ponuke služieb sú poskytované prostredníctvom spolupracujúcich spoločností, znalca, znaleckého ústavu, znaleckej organizácie, patentovej kancelárie a advokátskej kancelárie. Právny poriadok totiž umožňuje vykonávať určité služby (napr. právne a znalecké) iba subjektom na to oprávneným, združeným v stavovských organizáciách, ktoré sú za účelom poskytovania týchto služieb povinne poistené.