O nás

Spoločnosť inVALUE s.r.o. vznikla za účelom poskytovania komplexných expertných služieb v oblasti ohodnocovania podnikov a nehmotných aktív. Špecializuje sa na valuáciu nehmotného majetku a duševného vlastníctva. Zameriava sa na korporátnu oblasť, stanovenie hodnoty podniku so špecializáciou na stanovenie hodnoty duševného vlastníctva a nehmotných aktív v podobe značiek, ochranných známok, patentov, softvéru, know-how, receptúry, obchodného tajomstva, domén, databáz, úžitkových vzorov, dizajnov, zákazníckeho kmeňu, zamestnaneckých vynálezov, synergií, algoritmov, autorského práva či stanovenia primeranej výšky licenčného poplatku. Je odpoveďou na neustále rastúci význam nehmotných aktív na podnikateľskom trhu, kde podľa posledných štúdií tvoria nehmotné aktíva až 90 % celkovej hodnoty podnikov, pričom práve táto hodnota je častokrát skrytou – doteraz neodomknutou hodnotou mnohých podnikov. Motívom jej založenia boli vedecko-výskumné skúsenosti z pôsobenia v Slovenskej republike ako aj zo zahraničia a v prvom rade znalecké skúsenosti jej zakladateľa konfrontované s praxou. Služby spoločnosti inVALUE a ich kvalita sú garantované zakladateľom spoločnosti – znalcom Ing. Jánom Havierom, PhD., jeho nadobudnutými odbornými vedomosťami, odbornými publikáciami a článkami, výskumom, zahraničnou monografiou, skúsenosťami a neustálym dôrazom na znalosti a najnovšie postupy v oblasti valuácie nehmotného majetku či podnikov v súlade s platnou legislatívou. Ján Havier realizoval v oblasti valuácií, podnikov, duševného vlastníctva či nehmotných aktív rôzne expertízne a znalecké úkony, kde okrem bežných valuácií v najväčších slovenských aj zahraničných podnikoch s obratmi v miliardách € realizoval tak rôznorodé znalecké posudky, ako sú patentom chránené lieky spoločnosti Bayer v oblasti farmaceutického priemyslu, expertízna štúdia IP Finance and Valuation pre WIPO (World Intellectual Property Organization) so zameraním na odomknutie obrovskej skrytej hodnoty nehmotných aktív až po najsilnejšiu či najrozpoznateľnejšiu značku na svete – olympijské kruhy a olympijskú symboliku Olympijského výboru. Bolo dokázané, že výsledky práce obstoja aj pri kontrole zo strany daňových úradov či v súdnych sporoch.

Ako jediná spoločnosť na Slovensku so špecializáciou na oceňovanie a valuáciu duševného vlastníctva a nehmotných aktív na trhovom základe si za posledné roky vybudovala pevnú základňu klientov a získala neoceniteľné pracovné skúsenosti. Naše hlavné odborné oblasti spadajú do piatich základných kategórií: ohodnocovanie nehmotných aktív; oceňovanie podnikov a časti podnikov; licencovanie, licenčné stratégie a stanovenie primeranej výšky licenčného poplatku; znalecké a expertízne služby pri súdnych sporoch/služby súdnych znalcov/stanovenie škody a ušlého zisku; valuačné služby pri transakciách, prevodoch, fúziách, splynutiach a ďalších podnikových a daňových účeloch. 

Podstatou činnosti spoločnosti inVALUE je odomknúť obrovskú, doteraz skrytú hodnotu nehmotných aktív a maximalizovať tak celkovú hodnotu podniku ako aj hodnotu značky a ďalších nehmotných aktív.