Náš tím

ING. JÁN HAVIER, PhD.

Znalec v odboroch Priemyselné vlastníctvo; Ekonómia a manažment; v odvetviach Priemyselné vlastníctvo; Kontroling; Financie.

Spolupracuje so znaleckým ústavom, pôsobí ako vedúci sekcie Priemyselné vlastníctvo na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, kde pracuje na rozsiahlych znaleckých úkonoch nielen z oblasti priemyselného vlastníctva, ale aj v oblasti ekonomických odborov. Je aktívnym znalcom a členom znaleckého ústavu. Spolupracuje aj so znaleckými organizáciami na vypracúvaní znaleckých posudkov, špecializuje sa na ohodnocovanie duševného vlastníctva a nehmotného majetku, ohodnocovanie podniku a jeho častí. Realizoval mnohé znalecké posudky a valuácie v tých najväčších podnikoch na Slovensku aj v zahraničí. Má bohaté skúsenosti s ohodnocovaním značiek, ochranných známok, patentov, softvérov, know-how, receptúry, obchodných tajomstiev, úžitkových vzorov, dizajnov, doménových mien, zákazníckych kmeňov, zamestnaneckých vynálezov a stanovení primeranej odmeny, valuácie podnikov a častí podnikov, stanovenia a výpočtu ušlého zisku a spôsobenej škody a v neposlednom rade stanovenia primeranej výšky licenčného poplatku. Znalecké posudky, valuácie a expertízne služby realizuje v oblasti podnikových transakcií, súdnych sporov, prevodov, fúzií, akvizícií, splynutí či pre rôzne ďalšie podnikové a daňové účely, financovanie, strategické rozhodovanie a vstup investora. Venuje sa aj vedeckovýskumnej činnosti,  publikuje mnohé vedecké články nielen v oblasti duševného vlastníctva. Publikoval zahraničnú monografiu na tému Ohodnocovanie a transfer duševného vlastníctva v podmienkach Českej republiky a Slovenskej republiky. Pravidelne sa zúčastňuje medzinárodných vedeckých konferencií. Prednáša aj na Ústave súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, v Slovenskej komore odhadcov hodnoty majetku a znalcov vo vzdelávacom programe Špecifiká posudzovania v ekonomických znaleckých odboroch. Prednášal aj v rámci EIT Food Hub v oblasti duševného vlastníctva start-upov, ich valuácie a transferu duševného vlastníctva. Bol mentorom v rámci projektu GreenTecLab zameranom na start-up spoločnosti a ich rozvoj a komercializáciu IP. Ako rečník v panelovej diskusii prednášal na konferencii COINTT Cooperation Innovation Technology Transfer, ktorá je odbornou konferenciou s medzinárodnou účasťou, ktorej hlavnými témami sú transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, inovácie a podpora podnikania. Taktiež bol rečníkom v panelovej diskusii konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku s témou CHRÁŃ SVOJ NÁPAD! a udelení Ceny Jána Bahýľa.

Absolvoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, kde naďalej aktívne pôsobil na Fakulte podnikového manažmentu katedry Podnikovohospodárskej. Realizoval výskum v oblasti duševného vlastníctva a ohodnocovania nehmotného majetku, v rámci ktorého sa zameriaval na výšku licenčných poplatkov vo väzbe na ohodnocovanie duševného vlastníctva. Pôsobil ako výskumník na Masarykovej univerzite v Brne, so zameraním na duševné vlastníctvo, ochranu, transfer a jeho ohodnocovanie, realizoval výskum výšky licenčných poplatkov v SR a v ČR, zaoberal sa komercializácou výsledkov výskumu a vývoja, spolupráca s centrami transferu technológií či zahraničným inovačným centrom, inkubátorom. Pôsobil aj na univerzite Komenského na Právnickej fakulte v Bratislave, kde viedol výučbu, prednášal a viedol cvičenia, aktívne sa zaoberal akademickými aj výskumnými aktivitami. Je spoluriešiteľ výskumného projektu VEGA č. 1/0264/15 „Transfer duševného vlastníctva prostredníctvom licenčných zmlúv a iných transferových inštrumentov“. Spolupracuje s univerzitami, podnikmi, výskumnými spoločnosťami, výskumnými centrami pri transfere technológií či vypracúvaní posudkov so zameraním na ohodnotenie nehmotného majetku.

Je autor mnohých odborných a expertíznych štúdií v oblastiach duševného vlastníctva a nehmotných aktív, realizoval štúdiu IP Finance and Valuation pre Svetovú organizáciu duševného vlastníctva – World Intellectual Property Organization (www.wipo.int), zameranú na skrytú neodomknutú hodnotu duševného vlastníctva vrátane jeho financovania ako predmetu záložného práva v Slovenskej republike. Pravidelne publikuje odborné články na tému duševného vlastníctva a jeho ohodnocovania v časopise Duševné vlastníctvo, ktoré vydáva Úrad priemyselného vlastníctva v Slovenskej republike. Úspešne absolvoval vzdelávací program Duševné vlastníctvo na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici (vzdelávací program akreditovaný Ministerstvom školstva SR),  vzdelávanie z oblasti znalectva a ekonomiky na znaleckom ústave Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializované štúdium znalcov v odbore Ekonómia a manažment (Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku), absolvoval aj osobitné vzdelávanie, Odborné minimum pre znalcov, schválený Ministerstvom spravodlivosti SR. Je držiteľom osvedčenia o absolvovaní odbornej skúšky znalcov v gescii Ministerstva spravodlivosti SR a to v dvoch odboroch Ekonómia a manažment a Priemyselné vlastníctvo a v troch odvetviach – kontroling, financie, priemyselné vlastníctvo. Ako akreditovaný lektor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu prednáša na Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici, Inštitút duševného vlastníctva, vzdelávací program Duševné vlastníctvo, v oblasti Stratégie rozvoja duševného vlastníctva v podnikaní so zameraním na témy ohodnocovanie duševného vlastníctva, nehmotného majetku, ochrany a transferu duševného vlastníctva či jeho komercializácie. Pôsobí ako konzultant na výsledky výskumu a vývoja, transfer duševného vlastníctva, rešerš práv priemyselného vlastníctva, ochranu duševného vlastníctva a ohodnocovanie duševného vlastníctva.

Realizoval a spolupracoval pri veľkých výskumných projektoch, tvorba veľkých výskumných konzorcií, manažment výskumu, tvorba výskumno-vývojových zámerov, stanovenie stavu techniky vo väzbe na výskum, výskumno-vývojové stratégie, RIS3 SK. Bol zapojený v projekte SME Instrument I, následne EIC Accelerator (program European Innovation Council). Realizoval hodnotenie výskumno-vývojových projektov, pôsobil ako externý oponent z praxe, bol a je členom viacerých komisií so zameraním na výskum a vývoj. Je konzultantom pre mnohé nielen malé a stredné podniky aktívne v oblasti výskumu, vývoja, duševného vlastníctva, automatizácie, robotizácie, start-upy, spin-offy, biotechnologické, medicínske, biomedicínske či ďalšie technologické spoločnosti. V minulosti pracoval v bankovom sektore, konkrétne na oddelení veľkých firemných klientov a následne na privátnom bankovníctve. Skúsenosti má aj z oblasti obnoviteľných zdrojov energie, kde pôsobil v oblasti financovania a komercializácie výskumu obnoviteľných zdrojov energie. Pracoval aj v korporáte v medzinárodných spoločnostiach, kde sa zaoberal finančnou oblasťou, plánovaním, logistikou, účtovnou a daňovou oblasťou. Pracoval aj ako projektový manažér či hlavný koordinátor projektu, implementoval viaceré veľké projekty so zameraním na podnikateľské prostredie, výskum, vývoj, inovácie a transfer technológií.